Regulamin zakupów w sklepie Net-s.pl

Sklep internetowy www.net-s.pl jest własnością firmy NET-S M.Chmielewski, J.Chmielewska Spółka Jawna, z siedzibą w Rumi przy ulicy Żwirowej 37, telefon 58 620-21-22.
Spółka została wpisana do rejestru w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku. NIP spółki: 5862146342, REGON: 220049160, KRS: 0000301588.

Certyfikat Uczciwy Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO:

ROZDZIAŁ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE

 1. Regulamin określa zasady i warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym korzystania ze Sklepu, oraz prawa, obowiązki i warunki odpowiedzialności Sprzedawcy i Klienta. Regulamin zawiera także informacje, do których przekazania Konsumentowi i Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta zobowiązany jest Sprzedawca zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.).

 2. Każdy Klient powinien zapoznać się z Regulaminem.

 3. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Sklepu i udostępniany jest nieodpłatnie także przed zawarciem umowy. Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną).

 4. Podstawowe definicje:

  • Regulamin - Regulamin Sklepu Internetowego;

  • Sprzedawca - NET-S M.CHMIELEWSKI, J.CHMIELEWSKA SPÓŁKA JAWNA, ul. Żwirowa 37, 84-230 Rumia, prowadząca działalność pod numerem NIP 5862146342, REGON 220049160, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, Wydział VIII Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000301588, e-mail: sklep@net-s.pl, tel. +48 (58) 620-21-22;

  • Klient - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która nawiąże stosunek prawny ze Sprzedawcą w zakresie działalności Sklepu. Klient to także Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, jeśli w stosunku do nich w danej kwestii brak oddzielnych postanowień w Regulaminie;

  • Konsument - Klient będący osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej (zakupu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  • Usługa Elektroniczna - usługa w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2020.344 t.j. ze zm.), świadczona na odległość, drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Serwisu;

  • Sklep lub Sklep Internetowy, lub Serwis - Usługa elektroniczna, sklep prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.net-s.pl, ramach którego Klient zawiera umowę sprzedaży Towaru na odległość, strony są informowane o dokonaniu sprzedaży za pomocą poczty elektronicznej generowanej automatycznie, a wykonanie umowy (w szczególności dostawa Towaru) następuje poza internetem;

  • Konto - bezpłatna Usługa Elektroniczna, oznaczona indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o czynnościach w ramach Sklepu;

  • Towar - rzecz ruchoma, znajdująca się w ofercie Sprzedawcy, prezentowanej w Sklepu;

  • Umowa - umowa na odległość, dotycząca zakupu Towaru, zawarta na skutek złożenia przez Klienta Zamówienia w Sklepie i jego przyjęcia przez Sprzedawcę;

  • Formularz - skrypt stanowiący środek komunikacji elektronicznej, umożliwiający złożenie Zamówienia w Sklepie lub dokonanie innych czynności w Sklepie;

  • Zamówienie - dyspozycja zakupu Towaru w Sklepie, złożona przez Klienta za pomocą Formularza;

  • Newsletter - bezpłatna Usługa elektroniczna, świadczona przez Sprzedawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Klientom automatyczne otrzymywanie od Sprzedawcy cyklicznych wiadomości (newsletterów), zawierających informacje o Serwisie, w tym nowościach lub promocjach;

  • Siła wyższa - stanowi zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub w części w ogóle lub przez pewien okres, któremu przy zachowaniu należytej staranności nie można było zapobiec ani przeciwdziałać (np. wojna, strajki, zwolnienia, niedobory surowców lub dostaw energii, zakłócenia w funkcjonowaniu fabryk, blokady dróg, nadzwyczajne zjawiska przyrody, epidemie, stany nadzwyczajne);

  • Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca Umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej Umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, wynikającej z CEIDG;

  • Dni robocze - oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

  • Dostawa - oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w Umowie;

  • Dostawca - oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

   • firmę kurierską;
   • InPost Paczkomaty Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, świadcząca usługi Dostawy i obsługi systemu skrytek pocztowych (Paczkomat);
   • Pocztę Polską S.A. z siedzibą w Warszawie;
   • Ruch S.A. w restrukturyzacji z siedzibą w Warszawie (Paczka w Ruchu).
  • Login - oznacza indywidualne oznaczenie Klienta, przez niego ustalone, składające się z adresu e-mail, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

  • Hasło - oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym;

  • Przedsiębiorca - oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

  • Rejestracja - oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności Sklepu Internetowego;

  • Salon - oznacza miejsce przeznaczone do obsługi bezpośredniej Klientów, których lista dostępna jest na Stronie Internetowej Sklepu;

  • Trwały nośnik - oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci;

  • Rezerwacja - oświadczenie woli Konsumenta, składane za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży w oznaczonym czasie w wybranym Salonie, określające rodzaj i liczbę towaru oraz inne treści przewidziane prawem.

ROZDZIAŁ 2. INFORMACJE PODSTAWOWE I TECHNICZNE

 1. Dane Sprzedawcy do kontaktu z Klientem: adres ul. Żwirowa 37, 84-230 Rumia, adres poczty elektronicznej sklep@net-s.pl, numer telefonu 58 620-21-22. Sprzedawca udostępnia także inną formę komunikacji online tj. formularz kontaktowy znajdujący się pod adresem: www.net-s.pl/kontakt-z-nami.

 2. Sprzedawca oferuje następujące rodzaje Usług Elektronicznych:

  • Sklep Internetowy;

  • Newsletter;

  • Opiniowanie (komentowanie);

  • Konto.

 3. Sprzedawca świadczy Usługi Elektroniczne zgodnie z Regulaminem.

 4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej. Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu jest zoptymalizowana dla urządzeń mobilnych oraz komputerów stacjonarnych.

 5. Obowiązuje zakaz dostarczania przez Klienta treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.

 6. Korzystanie ze Sklepu może się wiązać z zagrożeniami typowymi dla korzystania z Internetu, typu spam, wirusy, ataki hakerskie. Sprzedawca podejmuje działania celem przeciwdziałania tym zagrożeniom. Sprzedawca wskazuje, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania lub modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia, w tym programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

 7. Zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych następuje za pośrednictwem Sklepu przez internet. Klient może w każdej chwili zakończyć korzystanie z bezpłatnych Usług Elektronicznych poprzez opuszczenie Sklepu, rezygnację z Newletter’a lub poprzez usunięcie konta Klienta. W takim przypadku umowa o świadczenie bezpłatnych Usług Elektronicznych rozwiązuje się.

 8. Sprzedawca może – poza innymi przypadkami wynikającymi z przepisów prawa - przetwarzać następujące dane osobowe Klienta niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy:

  • nazwisko i imiona Klienta;

  • stały adres zamieszkania;

  • adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres zamieszkania;

  • adresy poczty elektronicznej Klienta;

  • numer telefonu.

 9. Sprzedawca może przetwarzać, za zgodą Klienta i dla celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji Klientów z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Sprzedawcę, inne dane dotyczące Klienta, które nie są niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną.

 10. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby interes Sprzedawcy.

 11. Sprzedawca nie umożliwia składania zamówień i rezerwacji za pośrednictwem telefonu, jedyną formą akceptowalną jest złożenie zamówienie poprzez stronę www.

 12. Sprzedawca stosuje mechanizm plików "cookies", które podczas korzystania przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików "cookies" ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu.

ROZDZIAŁ 3. DANE OSOBOWE

 1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U. L 119 z 4.5.2016, dalej: „Rozporządzenie”). W szczególności:

  • Sprzedawca zapewnia, aby dane te były:

   • przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty dla Klientów i innych osób, których dane dotyczą;

   • zbierane w konkretnych, wyraźnych i prawnie uzasadnionych celach i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;

   • adekwatne, stosowne oraz ograniczone do tego, co niezbędne do celów, w których są przetwarzane;

   • prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;

   • przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których dane te są przetwarzane;

   • przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;

  • Sprzedawca stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania oraz ryzyka naruszenia praw lub wolności osób fizycznych;

  • Sprzedawca zapewnia dostęp do danych osobowych i korzystanie z innych praw Klientom i innym osobom, których dane dotyczą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.

 2. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda Klientów lub wystąpienie innej przesłanki uprawniającej do przetwarzania danych osobowych według Rozporządzenia.

 3. Sprzedawca gwarantuje realizację uprawnień osób, których dane osobowe są przetwarzane na zasadach wynikających z odpowiednich przepisów, w tym osobom tym przysługuje:

  • prawo wycofania zgody w sprawie przetwarzania danych osobowych;

  • prawo do informacji dotyczących ich danych osobowych;

  • prawo do kontroli przetwarzania danych, w tym ich uzupełniania, uaktualniania, prostowania, usuwania;

  • prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania lub do ograniczenia przetwarzania;

  • prawo do skargi do organu nadzoru i korzystania z innych środków prawnych celem ochrony swoich praw.

 4. Osoba mająca dostęp do danych osobowych przetwarza je wyłącznie na podstawie upoważnienia Sprzedawcy lub umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych i wyłącznie na polecenie Sprzedawcy.

 5. Sprzedawca zapewnia, że nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, chyba że wymaga tego prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie.

 6. W związku z działalnością gospodarczą Sprzedawca korzysta z usług innych podmiotów, w tym w celu wykonywania umów. Dane osobowe mogą być przekazywane:

  • firmie hostingowej;

  • dostawcy oprogramowania do obsługi Sklepu;

  • 3) podmiotom świadczącym obsługę administracji baz danych;

  • dostawcy usług internetowych;

  • firmom świadczącym usługi kurierskie lub pocztowe;

  • dostawcy platformy płatności elektronicznych;

  • dostawcy oprogramowania magazynowo-księgowego;

  • podmiotom świadczącym obsługę księgową lub prawną;

  • bankom w celu dokonywania zwrotów środków pieniężnych;

  • firmom obsługującym płatność ratalną;

  • operatorowi wiadomości SMS (tylko numer telefonu).

 7. Administratorem danych osobowych Klientów przekazanych Sprzedawcy dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Sprzedawca.

 8. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Sprzedawcę usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta.

 9. Klient przekazuje swoje dane osobowe Sprzedawcy dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Klienta, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta.

 10. Każdy kto przekaże Sprzedawcy swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.

 11. Sprzedawca zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Klienta. Sprzedawca może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Klient nie uregulował wszystkich należności wobec Sprzedawcy lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Klienta.

 12. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system ratalny "e-Raty Santander Consumer Bank", jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (53-611 Wrocław, ul. Strzegomska 42C), wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, Wydział VI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000040562.

 13. W ramach realizacji umowy z Kupującym Sklep jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej. Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

ROZDZIAŁ 4. INFORMACJE DODATKOWE

§ 1. Konto

 1. Rejestracja Konta na stronie internetowej Sklepu jest bezpłatna i wymaga następujących działań: Klient powinien wypełnić formularz rejestracji udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu podając określone dane i składając oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Na adres poczty elektronicznej Klienta podany przez niego w procesie rejestracji Konta przesłany zostanie link umożliwiający weryfikację Konta. Logowanie do Konta polega na podaniu loginu oraz hasła ustalonych przez Klienta. Hasło jest poufne i nie powinno być nikomu udostępniane. W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. W trakcie Rejestracji Klient może dobrowolnie wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza rejestracyjnego. W takim przypadku Sprzedawca wyraźnie informuje o celu zbierania danych osobowych Klienta, a także o znanych Sprzedawcy lub przewidywanych odbiorcach tych danych. Wyrażenie przez Klienta zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych nie warunkuje możliwości zawarcia ze Sprzedawcą umowy o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie Konta Klienta. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta, poprzez złożenie Sprzedawcy stosownego oświadczenia Klienta na Trwałym nośniku. Oświadczenie może zostać przykładowo przesłane na adres Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 2. Konto umożliwia Klientowi wprowadzenie lub modyfikację danych (za wyjątkiem Loginu), dokonywanie lub sprawdzanie Zamówień oraz przeglądanie historii Zamówień.

 3. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 4. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Konta w Sklepie poprzez przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@net-s.pl, pisemnie na adres Sprzedawcy: NET-S SP.J., ul. Żwirowa 37, 84-230 Rumia lub wybranie opcji „Usuń konto”.

 5. Rejestracja Konta nie jest konieczna do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.

 6. Klient, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Klienta u Sprzedawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Klienta przez Sprzedawcę, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.

 7. Sprzedawca jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Klienta na szkodę Sprzedawcy lub innych Klientów, naruszenia przez Klienta przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa - w szczególności: przełamywaniem przez Klienta zabezpieczeń Strony Internetowej Sklepu lub inne działania hakerskie. Zablokowanie dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych. Sprzedawca zawiadamia Klienta o zablokowaniu dostępu do Konta Klienta i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 2. Newsletter

 1. Usługa Newsletter ma na celu dostarczenie Klientowi zamówionych informacji.

 2. Korzystanie z Newsletter-a nie wymaga rejestracji Konta przez Klienta, ale wymaga podania adresu poczty elektronicznej, wykorzystując w tym celu formularz rejestracyjny udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu oraz złożenia oświadczeń w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych. Klient może dodatkowo podczas Rejestracji zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu rejestracyjnym w celu subskrypcji Newsletter.

 3. Na adres poczty elektronicznej Klienta przesłany zostanie link potwierdzający subskrypcję Newsletter-a. Z tą chwilą zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Newsletter.

 4. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 5. Klient może w każdym czasie zrezygnować z Newsletter-a poprzez opcję rezygnacji z Newsletter’a, przesłanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@net-s.pl lub pisemnie na adres Sprzedawcy: NET-S SP.J., ul. Żwirowa 37, 84-230 Rumia.

 6. Usługa Newsletter polega na przesyłaniu przez Sprzedawcę, na adres poczty elektronicznej, wiadomości w formie elektronicznej zawierającej informacje o nowych produktach lub usługach w ofercie Sprzedawcy. Newsletter przesyłany jest przez Sprzedawcę do wszystkich Klientów, którzy dokonali subskrypcji.

 7. Każdy Newsletter kierowany do danych Klientów zawiera, w szczególności: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat” określające treść przesyłki oraz informację o możliwości i sposobie rezygnacji z usługi nieodpłatnej Newsletter.

§ 3. Opinie

 1. Sprzedawca umożliwia Klientom zamieszczanie na stronie Sklepu indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi (opinii, komentarzy) Klienta, w szczególności dotyczących Towarów.

 2. Usługa świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony.

 3. Korzystanie z usługi jest możliwe anonimowo.

 4. Sprzedawca może korzystać z opinii na potrzeby treści zamieszczanych w Serwisie.

 5. Sprzedawca informuje, że w Sklepie umieszczane są tylko opinie uzyskane od Klientów, a nadto, że zamieszcza wszystkie uzyskane opinie Klientów, zarówno pozytywne, jak i negatywne. Sprzedawca nie korzysta z opinii obcych czy sponsorowanych.

ROZDZIAŁ 5. SPRZEDAŻ

§ 1. Towary

 1. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są nowe i są zgodne z Umową. Szczegółowy opis Towaru znajduje się na stronie Sklepu.

 2. Na Towary mogą być udzielone gwarancja lub usługi posprzedażowe. Szczegółowa informacja w tym zakresie znajduje się przy opisie Towaru.

 3. W przypadku udzielenia gwarancji, gwarancja trwałości nie będzie przewidywać warunków naprawy lub wymiany Towaru dla Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta mniej korzystnych niż określone w Rozdziale 6 Regulaminu.

 4. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Sklepu nie stanowią oferty Sprzedawcy w rozumieniu Kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie Klientów do składania ofert zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 2. Zamówienia, Rezerwacje i ich realizacja

 1. Zamówienie lub Rezerwacja może być złożone poprzez wypełnienie Formularza, dostępnego w Sklepie.

 2. Zamówienia lub Rezerwacja można składać po uprzednim zarejestrowaniu Konta w Sklepie lub bez rejestrowania Konta w Sklepie (gościnne zakupy).

 3. Klient zobowiązany jest do starannego wypełnienia Formularza, podając wszystkie dane zgodnie ze stanem faktycznym oraz określając wybrany sposób zapłaty i dostawy.

 4. Klient podaje w Formularzu dane oraz składa oświadczenia w sprawie akceptacji Regulaminu, przetwarzania danych osobowych, przekazywania informacji handlowych.

 5. Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane poza godzinami pracy Sklepu, święta lub dni ustawowo wolne od pracy będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.

 6. Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, kompletuje zamówienie wybierając Towar, którym jest zainteresowany. Dodanie Towaru do zamówienia następuje przez wybór polecenia "DODAJ DO KOSZYKA" pod danym Towarem prezentowanym na Stronie Internetowej Sklepu. Klient po skompletowaniu całości zamówienia i wskazaniu w „KOSZYKU” sposobu Dostawy oraz formy płatności, składa zamówienie przez wysłanie formularza zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk „ZAMÓWIENIE Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient jest informowany o łącznej cenie za wybrany Towar i Dostawę, jak też o wszystkich dodatkowych kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową sprzedaży.

 7. Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia Umowy sprzedaży Towarów będących przedmiotem zamówienia.

 8. Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Nie jest to potwierdzenie zawarcia umowy.

 9. Następnie, po potwierdzeniu złożenia zamówienia przez klienta poprzez kliknięcie w link z maila z poprzedniego punktu, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Informacja o przyjęciu zamówienia do realizacji jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §2 ust. 12 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta Umowa sprzedaży, za wyjątkiem sytuacji opisanej w § 2 p.14.

 10. Po zawarciu Umowy sprzedaży, Sprzedawca potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając je na Trwałym nośniku na adres poczty elektronicznej Klienta lub pisemnie na wskazany przez Klienta podczas Rejestracji lub składania Zamówienia adres.

 11. W toku składania Zamówienia, Konsument może złożyć Rezerwację na wybrany Towar. Zarezerwowany Towar Konsument będzie mógł zakupić w wybranym Salonie. Sprzedawca zobowiązuje się, że zawrze z Konsumentem umowę sprzedaży zarezerwowanego Towaru po cenie nie wyższej niż wskazana Konsumentowi podczas składania Rezerwacji.

 12. Konsument, chcąc zarezerwować Towar, po wybraniu Towaru wybiera w "Koszyku" opcję "Odbiór osobisty". Następnie Konsument wskazuje adres Salonu, w którym chce zarezerwować Towar i zawrzeć ze Sprzedawcą umowę sprzedaży Towaru, po czym wybiera funkcję "REZERWACJA". Następnie Konsument zostaje poinformowany przez Sprzedawcę drogą mailową o numerze rezerwacji. Umowa sprzedaży zawierana jest ze Sprzedawcą w jego Salonie po tym gdy Konsument stawi się osobiście po zarezerwowany Towar, po podaniu przez Konsumenta numeru rezerwacji.

 13. Jeżeli w wyniku Rezerwacji, w ciągu 3 dni roboczych, od dnia otrzymania przez Konsument informacji o gotowości realizacji rezerwacji drogą mailową, nie została zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Konsumentem a Sprzedawcą, Rezerwacja traci ważność i wygasa.

 14. Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną. W przypadku wyrażenia chęci zakupu większej ilości Produktów jednego asortymentu Sprzedawca może ograniczyć ich ilość w zamówieniu lub je anulować. W takim przypadku Klientowi nie przysługują żadne roszczenia ani odstąpienie od umowy, z zastrzeżeniem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ma prawo do rezygnacji z Zamówienia lub Rezerwacji oraz żądać zwrotu całości wpłaconej kwoty na podstawie Zamówienia.

 15. W przypadku sprzedaży nie konsumenckiej Sprzedawca może anulować część pozycji zamówienia lub zrealizować je częściowo. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo do zwrotu części wpłaconych środków adekwatnych do wartości anulowanych Towarów. W pozostałym zakresie Klientowi nie przysługują żadne roszczenia.

 16. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży zależy od wyboru Konsumenta. W szczególności Konsument może:

  • dokonać Zamówienia (zawrzeć Umowę sprzedaży na odległość) za pośrednictwem Sklepu Internetowego na wybrane Produkty. Umowa sprzedaży Produktów zostanie zawarta w momencie przysłania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę. Do czasu zakończenia realizacji ww. umowy na Kliencie spoczywają zobowiązania z niej wynikające;

  • dokonać Rezerwacji wybranego Produktu poprzez Sklep Internetowy, który następnie zakupi w wybranym przez siebie Salonie (spośród wskazanych na stronie internetowej Sklepu). W przypadku Rezerwacji Produktu, umowa sprzedaży zarezerwowanych Produktów zostanie zawarta w tym wybranym przez Konsumenta Salonie w terminie wskazanym w treści Rezerwacji. Do czasu zawarcia ww. umowy na Konsumencie nie spoczywają żadne zobowiązania, a Konsument może w każdym momencie zrezygnować z Rezerwacji;

  W przypadku zakupów nie konsumenckich nie stosuje się Rezerwacji, a moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży zostanie zawarta w momencie przysłania informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji przez Sprzedawcę.

 17. Na wszystkie zamówione towary w sklepie internetowym są wystawiane faktury detaliczne (dla Konsumentów) lub faktury VAT (dla nie będących konsumentem np. przedsiębiorców, działalności gospodarczej, instytucji, itd). Klient dokonuje wyboru, jakiego rodzaju zakupu dokonuje na etapie składania Zamówienia wybierając właściwy dokument. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur (Dz. U.z 2013 r. poz. 1485), podpis nabywcy towaru (klienta) nie jest obowiązkowym elementem treści faktury. W związku z tym Klient otrzymuje wyłącznie oryginał faktury.

 18. Zgodnie przepisami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity: Dz. U. 2011r. Nr 177 poz. 1054), Klient akceptuje wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej na adres e-mail podany w trakcie rejestracji. Za moment otrzymania faktury przez Klienta uznaje się moment otwarcia korespondencji elektronicznej z załączoną fakturą (elektroniczne potwierdzenie odbioru). Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej. Klient w każdym czasie ma prawo zwrócić się do Usługodawcy o wystawienie faktury w formie papierowej przesyłając taki wniosek na adres: Net-s M. Chmielewski, J. Chmielewska sp. j. ul. Żwirowa 37, 84-230 Rumia lub na adres e-mail: biuro@net-s.pl.

 19. Potwierdzenia złożenia Zamówienia dokonuje Klient poprzez wybranie przycisku (pola) oznaczonego „zamówienie z obowiązkiem zapłaty”. Sprzedawca wyśle Klientowi na wskazany przez Klienta adres e-mail potwierdzenie Zamówienia.

 20. Czas realizacji zamówienia (wysyłki) jest podany przy każdym Towarze (w karcie produktowej). Podawane terminy realizacji są terminami przewidywanymi (zazwyczaj minimalnymi), nie gwarantowanymi.

 21. W razie żądania udokumentowania transakcji w formie faktury dla działalności gospodarczej Klient podaje niezbędne dane, przy czym wskazania numeru NIP Klienta do faktury należy dokonać nie później niż podczas składania Zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie błędnych lub niepełnych danych, w tym numeru NIP, przez Klienta.

 22. W przypadku niemożności zrealizowania zamówienia, mogącej mieć miejsce w przypadku siły wyższej lub innych przyczyn, Sprzedawca zobowiązuje się bezzwłocznie poinformować Klienta za pośrednictwem adresu e-mail lub telefonicznie. W takim przypadku Konsument może zrezygnować z realizacji umowy, a Sprzedawca dokona zwrotu należności uiszczonych przez Konsumenta. W pozostałych przypadkach realizacja umowy ulega przesunięciu o czas trwania przeszkody.

§ 3. Płatności

 1. Wszystkie ceny Towarów podawane w Sklepie są cenami w złotych polskich (ceny uwzględniają podatek VAT i podatek akcyzowy, jeżeli sprzedaż Towaru podlega obciążeniom tymi podatkami). Cena Towaru nie uwzględnia kosztów, o których mowa w punkcie 2 poniżej. Cena Towaru podana w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia jest wiążąca dla obu stron.

 2. Koszty związane z dostawą Towaru (np. transport, dostarczenie, usługi pocztowe), koszty prowizji od płatności elektronicznych i ewentualne inne koszty ponosi Klient. Wysokość tych kosztów może zależeć od wyboru Klienta co do sposobu dostawy Towaru. Informacja o wysokości tych kosztów jest przekazywana na etapie składania Zamówienia.

 3. Klient może wybrać formę płatności:

  • przelew tradycyjny - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien wpłacić/przelać należność na rachunek bankowy Sklepu. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na rachunku bankowym Sklepu;

  • zapłata za pośrednictwem systemu płatności - zapłata przed wysyłką Towaru (przedpłata). Po złożeniu Zamówienia Klient powinien dokonać zapłaty za pośrednictwem wybranego systemu płatności. Realizacja Zamówienia następuje po zaksięgowaniu wpłaty Klienta w systemie płatności. Płatność kartą płatniczą lub poprzez płatność elektroniczną realizowaną w serwisie rozliczeniowym.
   Serwis rozliczeniowy wybierany jest na etapie składania zamówienia i obsługiwany jest przez:

   • PayU S. A. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, kod 60-166. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444;

   • Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, kod 81-718. Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk - Północ VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, NIP 585-13-51-185, REGON 191781561;

   • Paynow dla firm w ramach bankowości detalicznej mBanku S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Senatorskiej 18, wpisany do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000025237, posiadający numer identyfikacji podatkowej NIP: 526-021-50-88.

   Nadzór nad wykonywaniem działalności w zakresie usług płatniczych sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

  • zapłata przy osobistym odbiorze Towaru (gotówka lub płatność kartą) – Klient uiszcza należność bezpośrednio przy osobistym odbiorze Towaru w Salonie Sprzedawcy. Realizacja Zamówienia następuje po potwierdzeniu Zamówienia, poprzez kliknięcie w link potwierdzający, wysłany w mailu potwierdzającym wpłynięcie Zamówienia.
   Spółka zastrzega sobie możliwość zawieszenie czasowego odbiorów osobistych. Informacja o tym fakcie pojawi się na stronie Sklepu;

  • zapłata przy odbiorze Towaru (za pobraniem) - Klient uiszcza należność bezpośrednio przy odbiorze Towaru u przewoźnika. Realizacja zamówienia następuje po przyjęciu Zamówienia;

  • system płatności ratalnych "e-Raty Santander Consumer Bank" (zakup na raty), obsługiwany przez Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu (w tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po otrzymaniu od Santander Consumer Bank S.A. z siedzibą we Wrocławiu płatności za zamówiony Towar).

 4. Na każdy sprzedany Produkt Sklep wystawia dowód zakupu i doręcza go Klientowi, o ile przepisy powszechnie obowiązującego prawa wymagają doręczenia, z zastrzeżeniem postanowień rozdziału 5 paragraf 3 punkt 3 Regulaminu.

 5. Klient jest każdorazowo informowany przez Sprzedawcę za pomocą poczty e-mail o terminie w jakim jest zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie w wysokości wynikającej z zawartej Umowy sprzedaży.

 6. W wypadku wybrania przez Klienta przedpłaty realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek bankowy Sprzedawcy.

 7. W przypadku informowania o obniżonej cenie Sprzedawca uwidacznia także informację o najniższej cenie tego Towaru jaka obowiązywała w okresie 30 dni przed wprowadzeniem obniżki albo od dnia rozpoczęcia oferowania tego Towaru w Sklepie (jeśli okres ten jest krótszy niż 30 dni), albo o cenie sprzed zastosowania obniżki (jeśli Towar jest szybko psujący się lub mający krótki termin przydatności).

 8. Klient zobowiązany jest do zapłaty w terminie 1 godziny od dnia zawarcia umowy sprzedaży, o ile wybrany sposób zapłaty nie wymaga zachowania innego terminu. Jeżeli w tym terminie Klient nie dokona zapłaty, wtedy - zgodnie z art. 491 § 1 kodeksu cywilnego (Dz.U.2017.459 t.j. ze zm.) - Sprzedawca może wyznaczyć Klientowi dodatkowy termin na zapłatę, po którego bezskutecznym upływie będzie uprawniony do odstąpienia od umowy. Jeżeli Klient oświadczy, że świadczenia nie spełni, Sprzedawca może odstąpić od umowy bez wyznaczenia terminu dodatkowego, także przed nadejściem oznaczonego terminu spełnienia świadczenia.

§ 4. Dostawa

 1. Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.

 2. Produkt jest dostarczany za pomocą firmy kurierskiej albo za pośrednictwem operatora pocztowego według wyboru Klienta podczas składania Zamówienia. Przewidywane terminy dostarczenie Zamówienia są różne dla poszczególnych Dostawców i wahają się od 1-10 dni. Przewidywany czas podany jest przy każdego z dostawców z opcji w koszyku podczas wyboru formy dostawy w trakcie składania zamówienia.

 3. Sprzedawca realizuje Dostawę wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 4. Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie Dni Roboczych przewidywanych dla realizacji Zamówienia i jego wysyłki.

 5. Termin Dostawy i realizacji Zamówienia wskazany na Stronie Internetowej Sklepu liczony jest w Dniach roboczych zgodnie z informacjami prezentowanymi przy Produkcie oraz przy wyborze formy dostawy.

 6. W dniu wysłania Towaru do Klienta przekazywana jest na adres poczty elektronicznej Klienta informacja potwierdzająca nadanie przesyłki przez Sprzedawcę.

 7. Wraz z Towarem Sprzedawca wydaje Klientowi wszystkie elementy jego wyposażenia oraz instrukcje obsługi, konserwacji i inne dokumenty wymagane przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 8. Sprzedawca wskazuje, że:

  • z chwilą wydania Towaru Klientowi lub przewoźnikowi na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru. Przy sprzedaży na rzecz Konsumenta niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Towaru przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Towaru Konsumentowi. Za wydanie Towaru uważa się jego powierzenie przez Sprzedawcę przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta;

  • przyjęcie przesyłki z Produktem przez Klienta bez zastrzeżeń powoduje wygaśnięcie roszczeń z tytułu ubytku lub uszkodzenia w przewozie, chyba że:

   • szkodę stwierdzono protokolarnie przed przyjęciem przesyłki;

   • zaniechano takiego stwierdzenia z winy przewoźnika;

   • ubytek lub uszkodzenie wynikło z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika;

   • szkodę niedającą się z zewnątrz zauważyć uprawniony stwierdził po przyjęciu przesyłki i w terminie 7 dni zażądał ustalenia jej stanu oraz udowodnił, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem przesyłki do przewozu a jej wydaniem.

   Powyższe nie dotyczy Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.
 9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta powinien zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 10. W przypadku sprzedaży nie konsumenckiej Klient ma obowiązek zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju, w obecności pracownika Dostawcy. W razie stwierdzenia ubytku lub uszkodzenia przesyłki Klient ma obowiązek żądać od pracownika Dostawcy spisania właściwego protokołu.

 11. Konsument ma możliwość odbioru osobistego zarezerwowanego Towaru. Odbioru można dokonać w Salonie w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym poinformowaniu przez Sprzedawcę o gotowości do odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 12. Przy sprzedaży nie konsumenckiej Klient ma możliwość odbioru osobistego zamówionego Towaru. Odbioru można dokonać w Salonie w Dni Robocze, w godzinach otwarcia wskazanych na Stronie Internetowej Sklepu, po wcześniejszym poinformowaniu przez Sprzedawcę o gotowości do odbioru pocztą elektroniczną lub telefonicznie.

 13. Sprzedawca, zgodnie z wolą Klienta, dołącza do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy Fakturę detaliczną lub Fakturę dla firm obejmującą dostarczane Towary.

 14. W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem, podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie z Klientem termin i koszt Dostawy. W takim przypadku Klient może zostać obciążony kosztami wynikającymi z nie odebrania przesyłki.

 15. Po dokonaniu Dostawy zakupionego Towaru, Sprzedawca w ramach realizacji umowy z Klientem może przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Klient jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

§ 5. Dodatkowe informacje dla Konsumenta

 1. Umowa nie jest zawarta na czas nieoznaczony i nie będzie podlegać automatycznemu przedłużeniu.

 2. Minimalny czas trwania zobowiązań Konsumenta wynikających z Umowy to czas realizacji Umowy, tj. dokonania zapłaty i odbioru Towaru.

 3. Korzystanie ze Sklepu przez Konsumenta nie łączy się z obowiązkiem złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych.

 4. Sprzedawca nie ma obowiązku i nie stosuje kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym (Dz.U.2017.2070 t.j. ze zm.).

ROZDZIAŁ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

 1. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi jest wyłączona w stosunkach prawnych z Klientami, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta (których dotyczą kolejne punkty). Odpowiedzialność Sprzedawcy za szkodę w stosunkach prawnych z Klientami zawsze ograniczona jest do wartości Towaru, ale nie dotyczy to Konsumenta i Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta za brak zgodności Towaru z Umową na zasadach wynikający z ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287 t.j. ze zm.), w tym na następujących zasadach:

  • Towar jest zgodny z umową, jeżeli:

   • jego opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność są zgodne z Umową;

   • jest przydatny do szczególnego celu, o którym Sprzedawca został poinformowany najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i który Sprzedawca zaakceptował;

   • Towar nadaje się do celu, do którego zazwyczaj używa się takiego towaru;

   • występuje w takiej ilości i ma takie cechy (w tym trwałość i bezpieczeństwo) jakie są typowe dla tego rodzaju towaru i jakich Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać (z uwzględnieniem charakteru Towaru oraz publicznych zapewnień jego dotyczących);

   • jest dostarczony z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta mógł rozsądnie oczekiwać;

   • jest takiej samej jakości jak próbka lub wzór, udostępniony przez Sprzedawcę przed zawarciem Umowy.

  • Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z Umową, o których mowa w punkcie 2. 1) c-f powyżej, jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta został poinformowany przez Sprzedawcę o tej niezgodności najpóźniej w chwili zawarcia Umowy i zaakceptował ten fakt wyraźnie i odrębnie;

  • Sprzedawca odpowiada za brak zgodności Towaru z Umową istniejący w chwili dostarczenia Towaru i stwierdzony w ciągu 2 lat od tej chwili, z zastrzeżeniem, że nie dotyczy to sytuacji, w której termin przydatności Towaru do użycia, określony przez Sprzedawcę lub jego poprzedników albo osoby działające w jego imieniu, jest dłuższy;

  • obowiązuje domniemanie, że brak zgodności z Umową, który ujawnił się przed upływem terminu 2 lat od dnia dostarczenia Towaru, istniał w chwili jego dostarczenia;

  • uprawnienia Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta z tytułu niezgodności Towaru z Umową to:

   • żądanie naprawy lub wymiany Towaru. W takim przypadku Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta udostępnia Sprzedawcy Towar, a Sprzedawca odbiera go na swój koszt. Koszty związane z naprawą lub wymianą Towaru ponosi Sprzedawca. Naprawa lub wymiana Towaru powinna zostać wykonana w rozsądnym czasie. Jeżeli wymiana lub naprawa Towaru są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów Sprzedawca może odmówić ich dokonania;

   • Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny Towaru albo o odstąpieniu od Umowy, jeśli:

    • Sprzedawca odmówił dokonania naprawy lub wymiany Towaru;

    • Sprzedawca nie dokonał naprawy lub wymiany Towaru;

    • brak zgodności Towaru z Umową nadal występuje, pomimo próby naprawy lub wymiany Towaru;

    • brak zgodności Towaru z Umową jest tak istotny, że nie uzasadnia żądania naprawy lub wymiany Towaru;

    • okoliczności lub oświadczenie Sprzedawcy wskazują na to, że nie doprowadzi on do zgodności Towaru z Umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności.

  • odnośnie obniżenia ceny:

   • obniżona cena musi być proporcjonalna względem ceny towaru pełnowartościowego;

   • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o obniżeniu ceny, zwróci należne kwoty Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta,
  • odnośnie odstąpienia od Umowy:

   • Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta nie może odstąpić od Umowy, jeśli niezgodność Towaru z Umową jest nieistotna, ale obowiązuje domniemanie, że ta niezgodność jest istotna;

   • odstąpienia może dotyczyć tylko Towaru niezgodnego z Umową lub także innych Towarów objętych Umową;

   • Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do niezwłocznego zwrotu Towaru na koszt Sprzedawcy;

   • Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru lub dowodu jego odesłania, zwróci cenę Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

ROZDZIAŁ 7. PROCEDURA ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Reklamacje Klient powinien kierować do Sprzedawcy w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Klient może skorzystać z wzoru reklamacji dostępnej w Sklepie, ale nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji. Powyższe nie dotyczy Konsumenta oraz Przedsiębiorcy na prawach konsumenta, który może kierować reklamacje do Sprzedawcy w dowolny sposób.

 2. Klient może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@net-s.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.

 3. W przypadku stwierdzenia, że przesyłka z Produktem jest naruszona, doznała ubytku lub uszkodzenia, Klient powinien niezwłocznie (nie później niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki) złożyć reklamację u Sprzedawcy. Takie działanie umożliwi dochodzenie roszczeń od przewoźnika. Nie jest to warunkiem rozpatrzenia reklamacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis problemu i żądanie Klienta, ewentualnie także dokumentację fotograficzną.

 4. Sprzedawca zobowiązuje się odpowiedzieć na reklamację Klienta w terminie 30 dni, a na reklamację Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta w terminie 14 dni. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się do reklamacji Konsumenta w terminie 14 dni, uważa się, że uznał ją za uzasadnioną. Odpowiedź na reklamację Sprzedawca przekazuje Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta na papierze lub innym trwałym nośniku.

 5. Jeśli reklamacja zostanie uznana, Sprzedawca podejmie odpowiednie działania.

 6. Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń w stosunkach prawnych z Konsumentami, w tym:

  • możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL;

  • możliwość prowadzenia postępowania polubownego przed sądem powszechnym lub innymi organami.

ROZDZIAŁ 8. GWARANCJA

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta Towaru bądź dystrybutora. Sprzedawca nie udziela gwarancji.

 2. W wypadku Towarów objętych gwarancją, informacja dotycząca istnienia gwarancji jest każdorazowo prezentowana na Stronie Internetowej Sklepu.

 3. Roszczenia z gwarancji rozpatrywane i realizowane są poprzez gwaranta. Klient powinien postępować zgodnie z warunkami gwarancji, w tym zobowiązany jest do wysyłki Towarów bezpośrednio do gwaranta (z pominięciem Sprzedawcy).

 4. Po wcześniejszej konsultacji, istnieje możliwość wsparcia Klienta w realizacji uprawnień z gwarancji powyżej 24 miesięcy od daty sprzedaży przez Sprzedawcę, lecz Klient zobowiązany będzie do pokrycia kosztów obsługi logistycznej zgodnie z ustaleniami stron.

 5. W przypadku realizacji gwarancji powyżej 24 miesięcy, zastrzegamy sobie, iż w przypadku wystawienia korekty przez naszego dostawcę, kwota zwrotu może zostać obniżona o kwotę obciążenia za okres używania towaru przez okres 24 miesięcy.

ROZDZIAŁ 9. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Odstąpienie od Umowy przez Sprzedawcę lub Klienta może nastąpić na zasadach określonych w przepisach prawa, w tym kodeksu cywilnego (Dz.U.2022.1360 t.j. ze zm.).

 2. Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru przez niego lub przez wskazaną przez niego osobę trzecią, niebędącą przewoźnikiem.

 3. Wykonywanie usługi, za którą Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, może rozpocząć się przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy, pod warunkiem, że Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta złoży Sprzedawcy oświadczenie zawierające takie wyraźne żądanie oraz potwierdzenie, że przyjął do wiadomości informację o utracie prawa do odstąpienia od Umowy z chwilą jej wykonania przez Sprzedawcę.

 4. Informacje o odstąpieniu od Umowy zawarte są w pouczeniu o prawie odstąpienia, dostępnym tu Pouczenie. Wzór formularza odstąpienia od Umowy dostępny jest tu Formularz odstąpienia.

 5. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta zobowiązany jest do zwrotu Towaru wraz z wszystkimi elementami wyposażenia, w tym opakowania, o ile stanowi ono istotny element Towaru – i to w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Towar. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Towar, Sprzedawca może powstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towaru z powrotem lub do czasu dostarczenia Sprzedawcy dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 6. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy, zwróci Konsumentowi lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu na prawach konsumenta wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towaru. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta, chyba że ten wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 7. Jeżeli Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów dostarczenia Towaru.

 8. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował o konieczności poniesienia tych kosztów.

 9. Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

 10. W przypadku skutecznego odstąpienia od Umowy Umowa uważana jest za niezawartą.

 11. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje w odniesieniu do niektórych umów, tj.:

  • o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości;

  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy;

  • w której przedmiotem Umowy jest towar nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

  • w której przedmiotem Umowy jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;

  • w której przedmiotem Umowy jest towar dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • w której przedmiotem Umowy są Towary, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi towarami;

  • w której przedmiotem Umowy są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;

  • w której Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; a jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta żądał, lub dostarcza towary inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy przysługuje w odniesieniu do dodatkowych usług lub towarów;

  • w której przedmiotem Umowy są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

  • zawartej w drodze aukcji publicznej;

  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu towarów, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

  • o dostarczanie treści cyfrowych niedostarczanych na nośniku materialnym, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, jeżeli Sprzedawca rozpoczął świadczenie za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy, i przyjął to do wiadomości, a Sprzedawca przekazał mu potwierdzenie;

  • o świadczenie usług, za które Konsument lub Przedsiębiorca uprzywilejowany na prawach konsumenta jest zobowiązany do zapłaty ceny, w przypadku których wyraźnie zażądał od Sprzedawcy, aby przyjechał do niego w celu dokonania naprawy, a usługa została już w pełni wykonana za wyraźną i uprzednią zgodą Konsumenta lub Przedsiębiorcy uprzywilejowanego na prawach konsumenta.

ROZDZIAŁ 10. ROZWIĄZANIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ
(NIE DOTYCZY UMÓW SPRZEDAŻY)

 1. Zarówno Klient, jak i Sprzedawca mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

 2. Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poprzez wysłanie do Sprzedawcy stosownego oświadczenia woli, przy użyciu dowolnego środka komunikacji na odległość, umożliwiającego zapoznanie się Sprzedawcy z oświadczeniem woli Klienta.

 3. Sprzedawca wypowiada umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez wysłanie do Klienta stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta podczas Rejestracji.

ROZDZIAŁ 11. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Prawa do Serwisu oraz treści w nim zawartych należą do Sprzedawcy.

 2. Adres strony, pod którym jest dostępny Sklep, a także zawartość strony internetowej www.net-s.pl stanowią przedmiot prawa autorskiego i są chronione przez prawo autorskie oraz prawo własności intelektualnej.

 3. Wszystkie logotypy, nazwy własne, projekty graficzne, filmy, teksty, formularze, skrypty, kody źródłowe, hasła, znaki towarowe, znaki serwisowe itp. są znakami zastrzeżonymi i należą do Sprzedawcy, producenta lub dystrybutora Towaru. Pobieranie, kopiowanie, modyfikowanie, reprodukowanie, przesyłanie lub dystrybuowanie jakichkolwiek treści ze strony www.net-s.pl bez zgody właściciela jest zabronione.

 4. Opisy produktów, ich parametry techniczne oraz zdjęcia pochodzą z baz danych producentów (na podstawie odrębnych umów), dostawców (na podstawie odrębnych umów), własnych zasobów, wyspecjalizowanych dostawców treści (na podstawie odrębnych umów) oraz powszechnie dostępnych materiałów marketingowych. Zakazuje się jakiegokolwiek komercyjnego wykorzystywania informacji produktowych pochodzących ze Sklepu internetowego.

ROZDZIAŁ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem w stosunkach prawnych z Klientami zastosowanie mają odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Prawem właściwym jest prawo polskie.

 2. Wszelkie odstępstwa od Regulaminu wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 3. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Klientem będzie sąd właściwy według siedziby Sprzedawcy. Sądem właściwym do rozstrzygnięcia sporu między Sprzedawcą i Konsumentem:

  • z powództwa Sprzedawcy będzie sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca zamieszkania lub pobytu Konsumenta);

  • z powództwa Konsumenta sąd właściwy dla miejsca zamieszkania Konsumenta (ale nie dotyczy to spraw, w których właściwość sądu jest wyłączna), sąd właściwy według zasad ogólnych (sąd miejsca siedziby Sprzedawcy) albo inny dogodniejszy dla Konsumenta (według art. 31-37 kodeksu postępowania cywilnego).

  W przypadku sporu z Przedsiębiorcą uprzywilejowanym na prawach konsumenta sądem właściwym jest sąd miejscowo właściwy według przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

 4. Regulamin może zostać zmieniony przez Sprzedawcę z ważnych przyczyn, za które uważa się w szczególności zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zmiany dotyczące profilu działalności Sprzedawcy lub oferty Sprzedawcy, zmiany dotyczące funkcjonalności Serwisu.

 5. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania Serwisie, z tym zastrzeżeniem, że nie narusza praw nabytych Klientów, tj. do Zamówienia złożonego przed zmianą lub do Umowy zawartej i wykonanej przed zmianą zastosowanie ma Regulamin obowiązujący w dacie tych czynności.

 6. O treści zmian Regulaminu Sprzedawca powiadomi Klienta, z którym zawarta jest umowa ciągła (użytkownicy zarejestrowani, posiadający Konto lub wpisani do Newsletter’a) o zmianie Regulaminu. Powiadomienie nastąpi poprzez zamieszczenie informacji na stronie Serwisu oraz poprzez oświadczenie Sprzedawcy złożone drogą elektroniczną. W przypadku braku akceptacji zmian Klient może skorzystać z prawa do rezygnacji z umowy w terminie 14 dni. W braku oświadczenia zmiana będzie obowiązywać po upływie 14 dni od dnia powiadomienia.

 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2023 r.

Pobierz regulamin w formacie PDF
.

Certyfikat Uczciwy Regulamin

W stosunku do wcześniej złożonych zamówień i rezerwacji obowiązuje poprzednia wersja Regulaminu.