Informacje o kosztach gospodarowania odpadami

W załączniku nr 6 do ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1688) znajdują się jednostkowe koszty gospodarowania odpadami w rozumieniu i zgodnie z warunkami określonymi w art. 16 w/w ustawy.
Ceny wszystkich produktów oferowanych w naszym sklepie zawiarają w sobie opłaty związane z kosztami gospodarowania odpadami.


W Dz.U. z 2018 r. pod poz. 1194 opublikowano rozporządzenie Ministra Środowiska z 14.6.2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu.

Określając szczegółowe stawki opłaty produktowej Minister Środowiska kieruje się kosztami zbierania, przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz innych niż recykling procesów odzysku zużytego sprzętu dla poszczególnych grup sprzętu (art. 74 ust. 2 ustawy z 11.9.2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym [t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1688 ze zm.; dalej: ZużSprzElektU]).Szczegółowe stawki opłaty produktowej sprzętu:

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg wprowadzonego sprzętu:

1. Sprzęt działający na zasadzie wymiany temperatury:
1,80 zł

2. Ekrany, monitory i sprzęt zawierający ekrany o powierzchni większej niż 100 cm2:
1,80 zł

3. Lampy:
7,50 zł

4. Sprzęt wielkogabarytowy, którego którykolwiek z zewnętrznych wymiarów przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3.:

1,80 zł

5. Sprzęt małogabarytowy, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm, w szczególności: urządzenia gospodarstwa domowego; sprzęt konsumencki; oprawy oświetleniowe; sprzęt do odtwarzania dźwięku lub obrazu, sprzęt muzyczny; narzędzia elektryczne i elektroniczne; zabawki, sprzęt rekreacyjny i sportowy; wyroby medyczne; przyrządy stosowane do monitorowania i kontroli; automaty wydające; sprzęt do wytwarzania prądów elektrycznych. Niniejsza grupa nie obejmuje sprzętu ujętego w grupach sprzętu nr 1-3 i 6.:

1,80 zł

6. Małogabarytowy sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny, którego żaden z zewnętrznych wymiarów nie przekracza 50 cm:

1,80 zł

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi określa zasady opłat związanych z opakowaniami.
Stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań zostały ogloszone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2014 r.Szczegółowe stawki opłaty dla poszczegolnych opakowań:

Jednostkowa stawka w zł za 1 kg opakowania:

Opakowania z tworzyw sztucznych:
2,70 zł
Opakowania z aluminium:
1,40 zł
Opakowania ze stali, w tym z blachy stalowej:
0,80 zł
Opakowania z papieru i tektury:
0,70 zł
Opakowania ze szkła:
0,30 zł
Opakowania z drewna:
0,30 zł
Opakowania wielomateriałowe:
1,70 zł
Pozostałe opakowania:
1,00 zł